Thời gian thực  
- -
 
 
HT Biểu đồ dữ liệu Min Max
Số điện thoại
Khoảng giá trị AQI Chất lượng không khí Ảnh hưởng sức khỏe

Biểu đồ trong 4 ngày theo giờ

  Biểu đồ dữ liệu Min Max

Báo cáo trong 7 ngày theo giờLịch sử chất lượng không khí